Almene voorwaarden

Artikel 1.0     Algemeen

Artikel 1.1

De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen:

  • Bezoeker/Bezoekers: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een Overeenkomst met Taste sluit ter zake van het bijwonen van een door Taste dan wel door een derde in het Gebouw te organiseren Evenement.

  • Entreegeld: de prijs van een toegangsbewijs, zonder inbegrip van eventuele extra kosten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend transactiekosten- en/of verzendkosten) doch inclusief kosten voor de garderobe.

  • Evenement: de voorstelling ‘Taste’, zijnde een voorstelling van artistieke/culturele/culinaire aard, welke plaatsvindt binnen het Gebouw.

  • Gebouw: de plaats waar het Evenement wordt gehouden zijnde Taste Theater Amsterdome aan Seineweg 2, 1043 BG Amsterdam.

  • Taste: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en of organisatie van het Evenement in het Gebouw, zijnde Taste Productions B.V., gevestigd te Amsterdam aan Herenmarkt 5-1hg, 1013 EC Amsterdam

  • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Taste en de Bezoeker met betrekking tot het bijwonen van een Evenement, welke door bemiddeling via hetzij Taste, hetzij via een door Taste in te schakelen kaartverkooporganisatie tot stand komt.

  • Cadeaubonnen: een cadeauvoucher, welke kan worden ingewisseld voor een (deel van een) toegangsbewijs onder de voorwaarden zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden.

  • Taste Cadeauvoucher: een cadeaubon uitgegeven door Taste Productions.

Artikel 1.2

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Taste Productions B.V.

Artikel 1.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Taste en Bezoeker. Deze Algemene Voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Daarnaast gelden deze Algemene voorwaarden voor eenieder die enig Evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Taste heeft gesloten.

Artikel 1.4

Taste zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Taste zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Taste zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Taste spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

Artikel 2.0     Kaartverkoop, Aanbiedingen en Prijzen

Artikel 2.1

Alle door Taste, dan wel (al dan niet namens Taste) door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Taste aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Taste en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Artikel 2.2

Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Taste dan wel van het Gebouw te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een Evenement.

Artikel 2.3

De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan Taste heeft verkregen en de afdracht van de Toegangsprijs door de derde aan Taste om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Op een verkregen toegangsbewijs kan geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 2.4

Indien en voor zover de Bezoeker om niet aan Taste toe te rekenen redenen en om andere redenen dan omschreven in artikel 2.3, verhinderd is de voorstelling waarvoor toegangsbewijzen zijn aangeschaft bij te wonen, biedt Taste de Bezoeker de mogelijkheid om tot uiterlijk één week voor de voorstellingsdatum, de toegangsbewijzen in te wisselen tegen toegangsbewijzen voor een andere voorstelling van het Evenement. Indien de prijs voor de toegangsbewijzen voor de alternatieve voorstelling hoger of lager ligt, wordt de oorspronkelijke boeking geannuleerd en een nieuwe boeking gemaakt voor de Bezoeker. Zowel voor het inwisselen van de toegangsbewijzen als voor het maken van een nieuwe boeking wordt een administratievergoeding van Euro 2,50 per toegangsbewijs in rekening gebracht met een maximum van Euro 10,00. Het in dit artikellid bepaalde is niet van toepassing op groepsreserveringen vanaf twintig personen.

Artikel 2.5

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Taste en worden door of vanwege Taste in het bezit gesteld van de Bezoeker onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande toestemming van Taste en/of Organisator niet is toegestaan om (i) de toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige ander wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, (ii) de toegangsbewijzen in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen. Indien en voor zover Taste constateert dat de Bezoeker in strijd heeft gehandeld met de hiervoor genoemde voorwaarden zullen de toegangsbewijzen ongeldig worden gemaakt. Houders van die toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige (schade) vergoeding of restitutie. Taste behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen van Bezoeker met betrekking tot toegangsbewijzen te weigeren waarvan Taste vermoedt dan wel waarvan is gebleken dat deze Bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen in strijd met de hiervoor omschreven voorwaarden.

Artikel 2.6

Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het Evenement. Taste mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. Taste is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Taste, dan wel een door Taste ingeschakeld (voor)verkoopadres, verstrekt toegangsbewijs.

Artikel 2.7

Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Taste verstrekt document of een door of vanwege Taste verstrekte QR-code. De QR-code is een unieke code.

Artikel 2.8

Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

Artikel 2.9

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld c.q. is verzonden aan de Bezoeker, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

Artikel 2.10

Het toegangsbewijs dat bestaat uit een QR-code kan via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker worden verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie en op een veilige wijze kan worden verzonden. Taste kan noch de vertrouwelijkheid van het verzonden toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

Artikel 2.11

Indien de Bezoeker met betrekking tot toegangsbewijzen speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen of begeleiding door SOHO honden kan een reservering uitsluitend telefonisch (en derhalve niet via internet) tot stand komen. De Bezoeker dient de specifieke wensen bij de telefonische reservering kenbaar te maken.

De mogelijkheid tot het reserveren van dergelijke speciale plaatsen is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Artikel 2.12

Bij het plaatsen van een reservering brengt Taste c.q. de door Taste ingeschakelde kaartverkooporganisatie naast de Entreegelden ook boekingskosten in rekening welke kunnen bestaan uit: servicekosten die, behoudens uitzonderingen, per kaart in rekening worden gebracht en transactiekosten eventueel vermeerderd met verzendkosten, welke eenmalig per reservering in rekening worden gebracht. Dit kan per kaartverkooporganisatie wisselen.

 

Artikel 3.0     Betaalbewijzen en totstandkoming Overeenkomst

Artikel 3.1

De navolgende betaalwijzen met betrekking tot de Overeenkomst zijn mogelijk:

a.    In geval van reservering via de website van Taste en/of de door Taste ingeschakelde kaartverkooporganisatie: betaling via creditcard, iDEAL, PayPal en Cadeaubon;

b.    In geval van telefonische reservering: betaling via iDEAL, creditcard, PayPal en gebruik van Taste cadeauvoucher.

Artikel 3.2

De Overeenkomst komt definitief tot stand:

a.    In geval van betaling middels iDEAL, creditcard, PayPal, bankoverschrijving en pin:

– Indien en zodra  Taste c.q. de door Taste ingeschakelde kaartverkooporganisatie   (autorisatie van) de betaling door de Bezoeker heeft ontvangen;

– Indien via de website van Taste tot stand gekomen of telefonisch, wordt de (totstandkoming van de) Overeenkomst via e-mail aan de Bezoeker bevestigd;

– Indien geen (autorisatie van de) betaling door de Bezoeker verkregen wordt dan ontvangt de Bezoeker via e-mail bericht van het niet slagen van de betalingstransactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

b.    In geval van betaling middels het inwisselen van Cadeauvoucher:

– Indien en zodra de Taste Cadeauvoucher en eventuele bijbetaling zijn ontvangen op de wijze als omschreven in artikel 3.2 sub a;

– In geval tijdens de inwisseling van de Cadeauvoucher blijkt dat de waarde van de Cadeauvoucher de waarde van de toegangsbewijzen overstijgt zal worden gehandeld als nader bepaald in artikel 4.4.

Artikel 3.3.

Door de Bezoeker geplaatste reserveringen zijn onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van voorlopige reserveringen of tot stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen. Het bepaalde in artikel 2.4 kan van toepassing zijn.

Artikel 4.0     Cadeauvoucher

Artikel 4.1

Indien de Bezoeker met betrekking tot zijn reservering voor toegangsbewijzen wenst te betalen met een Cadeauvoucher dan kan de reservering zowel via de website van Taste als telefonisch plaatsvinden. In geval van telefonische reservering dient de Bezoeker te melden dat hij voor de betaling (deels) gebruik wenst te maken van een cadeauvoucher.

Artikel 4.2

Taste accepteert de Cadeauvoucher uitsluitend indien deze voorzien is van een geldig reserveringsnummer dan wel voorzien van een uniek kaartnummer.

Artikel 4.3

De Bezoeker is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de verzending en ontvangst van de Cadeauvouchers. Taste aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake het zoekraken van bedoelde cadeaubonnen.

Artikel 4.4

Indien de prijs voor de toegangsbewijzen lager is dan het bedrag van de Cadeauvoucher, dan is restitutie van het restantbedrag niet mogelijk.

Artikel 5.0     Verblijf in het Gebouw

Artikel 5.1

Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van Taste en/of het Gebouw gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een functionaris van Taste en/of het Gebouw de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

Artikel 5.2

Het is de Bezoeker onder meer verboden:

a.    aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Taste en/of het Gebouw van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b.    (huis-)dieren het Gebouw in te brengen m.u.v. een officieel getrainde hulphond;

c.    etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;

d.    naar het oordeel van een functionaris van Taste gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

e.      drugs in het Gebouw mee te nemen en/of te gebruiken;

Artikel 5.3

In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid dit vereist, kan de bedrijfsleiding van Taste inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

Artikel 5.4

Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Taste, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur – waaronder uitdrukkelijk (mobiele) communicatieapparatuur met deze functies wordt begrepen- in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Taste en/of het Gebouw te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de zaal buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van Taste en/of het Gebouw zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bedoelde functionarissen zijn tevens bevoegd in strijd met het voorgaande vervaardigde audio- en/of audio-visuele opnamen te vernietigen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

Artikel 5.5

Taste behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van genoemd Evenement.

Artikel 5.6

Binnen het Gebouw gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De beheerder van het Gebouw c.q. als zodanig kenbare functionarissen van Taste zijn bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

Artikel 6.0     Aansprakelijkheid van het Theater

Artikel 6.1

Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

Artikel 6.2

Taste is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Taste en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Taste verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Theater wordt onder meer, doch daartoe niet beperkt, uitgesloten voor:

a.    schade ten gevolge van het handelen dan wel nalaten van Bezoeker zelf;

b.    schade ten gevolge van het handelen dan wel nalaten van derden, waaronder begrepen door Taste ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

c.    schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Taste gegeven instructies en van het niet naleven van de in het Gebouw geldende hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsregels en protocollen;

d.    schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement waarop de overeenkomst tussen Taste en de Bezoeker betrekking heeft;

e.    schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers;

f.     Alle overige indirecte (gevolg) schade.

Artikel 6.3

Taste is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Taste. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Taste onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, (beperkende lokale en/of overheids-) maatregelen vanwege pandemieën en/of epidemieën, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in het bedrijf van Taste c.q. in het Gebouw, falen van en schade aan (technische) apparatuur in het Gebouw c.q. met betrekking tot het Evenement, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor het Evenement geen doorgang kan vinden, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

Artikel 7.0     Reclame en klachten

Artikel 7.1

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst tussen Taste en de Bezoeker dienen de directie van Taste via info@taste.productions binnen zeven dagen nadat de uitvoering van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Taste niet in behandeling genomen.

7.2

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Taste te vermijden c.q. niet aan Taste toe te rekenen, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot (schade)vergoeding aan de zijde van Taste:

a.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredende, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

b.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal Taste het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

c.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

d.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;

e.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

f.     klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;

g.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

h.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;

i.      klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van Taste die voorziening al dan niet aan te bieden;

j.      klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

k.    klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen;

l.      klachten en omstandigheden die betrekking hebben op parkeerproblemen vanwege drukte;

m. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op door derden gewekte verwachtingen.

Artikel 8.0     Annulering of wijziging van een Evenement

Artikel 8.1

Indien en voor zover Taste om welke reden dan ook genoodzaakt is (een) voorstelling(en) van het Evenement te annuleren heeft de Bezoeker aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. Restitutie van Entreegelden kan hetzij plaatsvinden via Taste, hetzij via de organisatie via welke de Bezoeker toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht. De Bezoeker zal daarover in zodanig geval tijdig worden geïnformeerd. Eventuele extra kosten zoals – doch niet uitsluitend – servicekosten of kosten in verband reeds geboekt vervoer/overnachting komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door Taste in aanmerking.

8.2

Indien en voor zover Taste om welke reden dan ook genoodzaakt is de opvoeringsdatum van (een) voorstelling(en) van het Evenement te wijzigen zal de Bezoeker de gelegenheid worden geboden de reeds aangeschafte toegangsbewijzen te gebruiken voor de nieuw vastgestelde opvoeringsdatum/data.

Indien voor zover de Bezoeker aangeeft hier geen gebruik van te willen maken heeft de Bezoeker aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. Het bepaalde in artikel 8.1 is dan onverkort van toepassing.

Artikel 9.0     Persoonsgegevens

Artikel 9.1

De persoonsgegevens van de Bezoeker, die door de Bezoeker aan Taste worden verstrekt, worden door Taste verwerkt in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs en de uitvoering van de Overeenkomst en kunnen worden verstrekt aan de daarbij relevante partner(s).

Taste verwerkt de persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met haar privacy beleid. Het privacy beleid van Taste is te vinden op haar website.

9.2

De Bezoeker kan door Taste gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het Gebouw worden ontzegd/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Artikel 10.0    Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 10.1

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot namen, logo’s teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden en audio-visuele bestanden van Taste dan wel het Evenement berusten bij Taste. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirecte openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Taste.

Artikel 11.0    Overige voorwaarden en regelingen

Artikel 11.1

Op deze overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de eigenaar/beheerder van het Gebouw en de Algemene Voorwaarden van de organisaties via welke de Bezoeker toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht.

Artikel 12.0    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 12.1

Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de Overeenkomst tussen de Bezoeker en Taste is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12.2

Alle geschillen die uit de Overeenkomst tussen de Bezoeker en Taste voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 14 april 2021.

taste theater

Deze website serveert cookies voor een beter bezoek.